" id="block-gtranslate-0">

internationals

" id="block-block-5">

" id="block-user-0">

Logowanie

" id="block-search-0">

Szukaj

Wzory dokumentów

 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.

 PRZYKŁAD NDA(ang. Non Disclosure Agrement) – UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI wykorzystywany w projekcie „Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska”  www.akcelerator.arleg.eu 

 

Umowa o zachowaniu poufności nr …/…/2010

 

zawarta w dniu …………….. 2010 r. w Legnicy pomiędzy:

I. ……………….. z siedzibą …………, ul. ………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………., … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000000, NIP 000-000-00-00, REGON 000000000, zwaną w dalszej części Umowy Inwestorem, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………

a

II. …………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części Umowy „Pomysłodawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………….

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każda ze Stron indywidualnie „Stroną”

W związku z rozpoczęciem współpracy pomiędzy Stronami, strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§1

1. Na mocy niniejszej Umowy każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich materiałów, dokumentów oraz informacji, przede wszystkim typu technicznego, technologicznego, handlowego i organizacyjnego, otrzymanych lub uzyskanych zarówno w sposób zamierzony, jak i przypadkowy od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, a związanych z ofertą współpracy i zawarciem umów a w dalszej części Umowy zwanymi Informacjami Poufnymi.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, czy dana informacja lub wiadomość jest Informacją Poufną, Strony zobowiązane są do wspólnego wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie.

§2

Strony zobowiązują się do poinformowania o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy wszystkie osoby, które w ramach realizacji Projektu będą miały dostęp do Informacji Poufnych. Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikające z niniejszej Umowy przez osoby wyżej wskazane – jak za działania własne.

 

§3

1. Informacje Poufne zebrane w czasie trwania Umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji Współpracy, w sposób wynikający z prac projektowych, mogą zostać ujawnione osobom i podmiotom opracowującym dokumentację (biznes plany, studium wykonalności, analizy wykonalności itp.), pośredniczącej, audytującej, certyfikującej, oraz innym podmiotom, co do których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
2. Informacje, o których mowa w ust.1 § 3 mogą być udostępniane również innym podmiotom za zgodą Pomysłodawcy oraz na podstawie innych przepisów prawa.

§4

1. Strona, której zostały przekazane Informacje Poufne nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:

1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy;
2) są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej Umowy;
3) zostały ujawnione do wiadomości publicznej na podstawie pisemnej zgody Stron.

 

§5

1. Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi udzielania licencji w odniesieniu do patentów, praw autorskich, znaków towarowych, oraz że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie.

 

 

§6

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy będę rozstrzygane polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez Strony na drodze polubownej, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Pomysłodawcy.

4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Pomysłodawca :                                                                                    Inwestor :

 

………………………………….                                        ……………..…………………….