" id="block-gtranslate-0">

internationals

" id="block-block-5">

" id="block-user-0">

Logowanie

" id="block-search-0">

Szukaj

poradnik-rozdzial pierwszy

 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.

 
ROZDZIAŁ I
Alternatywne źródła pozyskiwania finansowania dla projektów będących we wczesnej fazie rozwoju (seed, start up).
 

1. Co kryje się pod pojęciem „wczesna faza rozwoju przedsiębiorstwa”?

   Gdy mówimy o wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa (z ang. early stage), chodzi nam o fazę zasiewu (z ang. seed stage) oraz fazę rozruchu, nazywaną też fazą startu (z ang. start up).
 
Faza zasiewu (z ang. seed stage) – jest to pierwsza faza w procesie powstawania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca lub wynalazca ma pomysł. Trwają prace nad dokumentacją: bussines planem wraz z budżetem, dokumentami rejestracyjnymi oraz strategią rynkową i modelem przychodowym. Finansowanie zazwyczaj przeznaczane jest na badania: produktu lub usługi oraz rynku, ocenę i rozwój pomysłu, a następnie na uruchomienie fazy komercyjnej.
 
Faza początkowa (z ang. start up) – druga faza w procesie powstawania przedsiębiorstwa. Obejmuje finansowanie rozwoju produktu lub usługi jak również pierwszych działań marketingowych. Przedsiębiorstwo zazwyczaj jest już zarejestrowane i działa na niewielką skalę. Przedsiębiorstwo uzyskuje niewielkie przychody lub stoi na progu uruchomienia sprzedaży.
 

2. Sposoby zaspakajania potrzeb kapitałowych ze względu na źródło ich pochodzenia.

 
   Podział sposobów finansowania ze względu na źródło jego pochodzenia jest dość oczywisty. Mamy tu do czynienia z kapitałami własnymi oraz kapitałami obcymi. Przestaje natomiast być oczywiste zaliczenie poszczególnych składników do konkretnej grupy. Do kapitałów obcych zaliczamy środki pieniężne, które spółka  będzie musiała  oddać, czyli po prostu dług. Wyróżniamy tutaj:

 

 • kredyty i pożyczki bankowe,
 • pożyczki pozabankowe,
 • długoterminowe papiery dłużne (obligacje) i krótkoterminowe papiery dłużne (KPD),
 • leasing,
 • factoring,
 • kredyt kupiecki.   

            
Kapitały własne obejmują środki pieniężne, których przedsiębiorstwo
w przyszłości nie będzie musiało oddać. Pierwsza grupa to samofinansowanie, do którego należą:
 

 • środki własne,
 • zyski zatrzymane,
 • dotacje / granty. 

Druga grupa to kapitał udziałowy, czyli uzyskany z emisji nowych udziałów lub akcji, który został objęty przez nowego inwestora. Jest to źródło pozyskania kapitału, nie wymagające spłaty wierzyciela z bieżących zysków. Wierzyciele zostają zaspokojeni w momencie wyjścia[1] z inwestycji. Do tej grupy zaliczamy:
 

 • aniołów biznesu,
 • fundusze Venture Capital  oraz  Private Equity. 

3. Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa
 

   Na wykresie numer 1 przedstawione zostało w sposób obrazowy, jakiego źródła finansowania powinien szukać przedsiębiorca poszukujący finansowania, w odniesieniu do fazy rozwoju zarządzanego przez niego przedsiębiorstwa. Finansowanie przedsięwzięcia oznacza zarówno potrzebę kapitału na całkowicie nowy pomysł, kapitał na rozwój przedsiębiorstwa, np. na utworzenie nowych gałęzi produkcji czy sprzedaży, jak również na fuzję czy przejęcia. Wykres dodatkowo został podzielony (ze względu na wymienione już wcześniej dwa źródła pochodzenia kapitału) na kapitały własne oraz kapitały obce.
 
   Analizując wykres można zauważyć, że na każdym z etapów rozwoju przedsiębiorstwa zarządzający ma dostęp do szerokiej gamy źródeł, z których może sfinansować swoje przedsięwzięcie. Najważniejszy jest wybór źródła odpowiedniego dla panującej sytuacji, zarówno rynkowej, jak i wewnętrznej przedsiębiorstwa. Wyboru tego powinno dokonywać się również w oparciu o kilka innych czynników, np. o wielkość potrzebnych funduszy, jak i o cel ich przeznaczenia.

  Kolejnym, niezmiernie ważnym czynnikiem w pozyskiwaniu finansowania, na który trzeba koniecznie zwrócić uwagę, jest czas, jaki zajmie przedsiębiorcy uzyskanie kapitału. Każde ze źródeł charakteryzuje się odmiennym czasem jego pozyskania.

   Kolejnym czynnikiem, którego nie należy pominąć w momencie wyboru źródła, jest koszt pozyskania tego rodzaju finansowania. Chodzi tu o wydatki związane z pracą nad projektem, jak też o kosztach pracy poszczególnych osób zaangażowanych w projekt.

Wykres 1. Źródła finansowania na poszczególnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ceo.cxo.pl/artykuly/58465/Mezzanine.jako.zrodlo.finansowania.dla.przedsiebiorstwa.html

 
4. Alternatywne źródła finansowania wykorzystywane na wczesnym etapie powstawanie przedsięwzięcia. Opis źródeł zaliczanych do grupy alternatywnych (BA, VC/PE)

    Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzujących się dużym stopniem ryzyka jest bardzo utrudniony, ponieważ pozyskanie kapitału obcego w formie kredytu bankowego jest prawie niemożliwe ze względu na bardzo wysokie oprocentowanie, wymóg bieżących spłat i bardzo dobrych zabezpieczeń. Tych wymogów często nie są w stanie spełnić małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa, które zamierzają wprowadzić na rynek nowy produkt, usługę bądź chcą zastosować nową technologię wytwarzania. Mogą one w ograniczonym zakresie sięgać do samofinansowania. Jednak często to źródło jest zbyt skromne, aby zapewnić szybkie wprowadzenie na rynek innowacji, która ma być przesłanką sukcesu przedsiębiorstwa[2]. W takiej sytuacji można skorzystać z alternatywnych źródeł finansowania.
 
   Do grona alternatywnych źródeł finansowania na wczesnym etapie przedsięwzięcia możemy zaliczyć:
 

 • aniołów biznes,
 • ufundusze Venture Capital  oraz Private Equity. 

Poniżej znajdujemy charakterystykę obu źródeł wraz z wymienionymi ich wadami i zaletami.

4.1. Aniołowie biznesu

   Osoba zamożna, posiadająca duże doświadczenie w zarządzaniu i rozwijaniu biznesów, a co najważniejsze, chętna do zainwestowania swoich oszczędności czy też nadwyżek finansowych. Nie tylko w bardzo ryzykowne,
a i rokujące dużą dochodowość pomysły. Tak w skrócie można scharakteryzować Anioła Biznesu[3].

   Teoretycznie, anioła biznesu można pozyskać na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Jednakże, to projekty będące w fazie zalążkowej oraz tzw. start up’y są głównym obiektem zainteresowania tych inwestorów. Wynika to:
z jednej strony z ograniczonych zasobów, jakimi dysponuje inwestor, a drugiej strony przedsiębiorstwa będące we wczesnych fazach rozwoju, nie są przygotowane lub wystarczająco rozwinięte, aby uzyskać finansowanie z funduszu Venture Capital. Mamy tutaj do czynienia z tzw. „luką finansową”. To sytuacja, kiedy przedsiębiorstwo, ze względu na niedoskonałość rynku, nie ma możliwości realizacji projektu, nawet jeśli jest on „rozsądny” i zyskowny[4]. Występuje ona prawie na wszystkich rynkach, również w Polsce. Lukę tę można zredukować poprzez promowanie możliwości wsparcia dla młodych przedsięwzięć oraz wsparcie funduszy pieniędzmi publicznymi.
 
   Mówiąc o zaletach jakie posiada finansowanie kapitałem pochodzącym od anioła biznesu należy wspomnieć o wartości dodanej jaką niesie ze sobą ten inwestor. Anioł biznesu to zazwyczaj aktywny inwestor pomagający spółce zarówno na poziomie zarządzania spółką, jak też służy swoim doświadczeniem i kontaktami w branży. Łatwiej jest również pozyskać fundusz VC/PE w kolejnej rundzie finansowania inwestycji. Fundusze chętnie inwestują w spółki, w które wcześniej zainwestował anioł biznesu, gdyż po pierwsze mają już wstępnie rozpoznany projekt pod względem przychodowym, po drugie wprowadzone zostały przez tego inwestora pewne prawa korporacyjne, a po trzecie - być może najważniejsze dla VC/PE - fundusz minimalizuje własne ryzyko finansowe. Do wad należy zaliczyć ograniczone fundusze na inwestycje, jakimi dysponuje jeden człowiek oraz relatywnie długi proces pozyskania tego typu finansowania.
 
   Sam proces inwestycyjny związany z pozyskaniem business angel nie jest skomplikowany. Na początku należy znaleźć chętnego inwestora. Można robić to samodzielnie, wykorzystując np. organizacje zrzeszające aniołów biznesu.  W Polsce działa kilka takich organizacji. Do najbardziej znanych należy  Lewiatan Business Angeles oraz Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN. Można również skorzystać z wyspecjalizowanych firm doradczych, co jest często  kosztownym sposobem. Konieczne jest przygotowanie kilku dokumentów.
Pierwszym krokiem jest przygotowanie prezentacji, koniecznie dobrej jakościowo, zawierającej pomysł oraz skrót biznes planu. Jeśli po analizie tych dokumentów inwestor nadal będzie zainteresowany, poprosi nas o szczegółowy biznes plan. Następnie przyjdzie czas na negocjacje warunków, a po nich due diligence (z łac. należyta staranność) - pod tym pojęciem kryje się szereg działań, mających na celu sprawdzenie przedsięwzięcia pod względem: biznesowym, finansowym, prawnym oraz technologicznym. Jeśli te badania potwierdzą informacje przekazane przez przedsiębiorcę, następuje podpisanie umowy inwestycyjnej. Jest ona najważniejszym dokumentem spółki traktującym o prawach i obowiązkach właścicieli (także tych nowych) wobec spółki oraz wobec siebie na wzajem. Ostatnim krokiem jest uzyskanie środków pieniężnych na konto bankowe.
 
   Warto również wspomnieć o kluczowych kryteriach oceny projektów inwestycyjnych stosowanych przez Business Angel. Można je ująć  w następujący sposób (wg kryterium istotności):
 

 1. Management – osoby zarządzające.
 2. Jak dużo kluczowych problemów rozwiązuje nowa proponowana usługa / produkt u klienta?
 3. Potwierdzony model przychodowy, który można skalować.
 4. Możliwości aliansów strategicznych z innymi (dużymi) graczami na rynku i w jego otoczeniu.
 5. Zidentyfikowana i potwierdzona przewaga konkurencyjna.
 6. Strategia sprzedaży i marketingu.
 7. Możliwość przeprowadzenia wyjścia [5]. 

4.2 Fundusze VC/PE

4.2.1 Definicje

   W literaturze przedmiotu spotykamy wiele definicji traktujących o VC/PE. Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystana została definicja opracowane przez PSiK czyli Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych - organizację zrzeszającą fundusze VC/PE działające na terytorium Polski oraz przez EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association) organizację zrzeszającą fundusze VC/PE działające w Europie.

 
Definicja PSiK:
Private Equity/Venture Capital - inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków
z przyrostu wartości kapitału. Private Equity/Venture Capital może być wykorzystane na: rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. Venture Capital (VC) jest jedną z odmian Private Equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji. Podmioty zapewniające tego typu środki, akceptując wysokie ryzyko, oczekują wysokiego zwrotu
z inwestycji[6].
 
Definicja EVCA:
Private Equity - inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Inwestycje tego typu mogą być wykorzystane w celu rozwoju nowych produktów i technologii, zwiększenia poziomu kapitału pracującego w przedsiębiorstwie, dokonania przejęć
lub wzmocnienia struktury bilansu przedsiębiorstwa.
Venture Capital - Specjalistyczne inwestycje kapitałowe dokonywane wspólnie z przedsiębiorcą w celu sfinansowania przedsiębiorstwa
we wczesnym stadium jego rozwoju (tzw. "zasiewu" i startu) lub jego dalszej ekspansji. Akceptując wysokie ryzyko (charakterystyczne dla takich inwestycji), inwestor oczekuje w zamian stopy zwrotu z inwestycji, która jest wyższa niż przeciętnie uzyskiwana[7].
 
   W Polsce pojęcia Venture Capital/Private Equity są stosowane zamiennie. Inwestycje Private Equity upowszechniły się w Polsce pod nazwą Venture Capital. Obecnie jednak fundusze, chcąc podkreślić swoje zaangażowanie w spółki w późniejszych stadiach rozwoju oraz w finansowanie wykupów menedżerskich, odchodzą od określenia Venture Capital na korzyść Private Equity.[8]

 
4.2.2 Różnice pomiędzy Venture Capital a Private Equity

   W literaturze przedmiotu traktującej o alternatywnych źródłach finansowania do funduszy Venture Capital i Private Equity stosuje się zapis VC/PE. Ma to związek w głównej mierze z faktem, iż Private Equity jest pojęciem szerszym i zawiera w sobie pojęcie Venture Capital, a dalej przekłada się to na liczne podobieństwa w działalności tych funduszy. Niestety, może również wprowadzić pewną nieścisłość merytoryczną szczególnie dla osób nie znających tematu. Większość osób nie związanych z rynkiem kapitałowym nie widzi różnic pomiędzy pojęciami Venture Capital, a Private Equity używając ich jako synonimy[9]. Dlatego też w tym opracowaniu scharakteryzowano podstawowe różnice pomiędzy VC a PE.
 
Różnica ze względu na fazę rozwoju przedsiębiorstwa: zgodnie z wykresem numer 1 oraz zamieszczonymi definicjami, fundusze venture capital skupiają się przede wszystkim na inwestycjach będących w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa czyli na fazach: zasiewu i „start up”. VC równie chętnie finansuje projekty będące w fazie rozwój/wzrost. Z drugiej strony private equity koncentruje się na projektach będących w fazach od rozwój/wzrost poprzez ekspansję do fazy dojrzałości.
 
Wielkość inwestycji pod względem zapotrzebowania na kapitał: to kolejna z podstawowych różnic pomiędzy VC a PE. Private equity inwestuje w zdecydowanie bardziej kapitałochłonne inwestycje aniżeli venture capital. Istnieje również na rynku praktyka, iż w pierwszej rundzie finansowania inwestuje fundusz VC, a w drugiej PE, gdzie zarówno wycena przedsiębiorstwa, jak i potrzebne dodatkowe finansowanie jest znacznie większe, aniżeli miało
to miejsce w pierwszej z rund.
 
Różnica ze względu na horyzont czasowy inwestycji: VC inwestuje w przedsięwzięcia o charakterze średnio- i długookresowym, podczas gdy fundusze PE nie mają pod tym względem żadnych ograniczeń. Mając oczywiście na uwadze preferowaną górną granicę inwestycji VC/PE, za którą przyjmuje się okres 7 lat.
 
Różnica ze względu na uczestnictwo inwestora w zarządzaniu projektem: wyróżnia się dwa podejścia funduszy VC/PE do zarządzania projektami. Są to z ang. hands-on vs. hands-off. Pojęcia te określają poziom kontroli i zaangażowania funduszu w rozwój spółek portfelowych. W przypadku hands-on, fundusz bardzo blisko współpracuje ze spółką, aktywnie wspierając zarząd w realizacji celów biznesowych. Zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym i często nawet operacyjnym. Współpraca polega na częstych, roboczych kontaktach osoby nadzorującej dany projekt z menedżerami spółki, wspólnych próbach rozwiązywania pojawiających się problemów itp. W podejściu hands-off przeważa pogląd, że od zarządzania jest zarząd, a nadzór ma nadzorować, ewentualnie zmienić zarząd, jeżeli sobie nie radzi. Kontakty między inwestorem, a spółką często ograniczają się do formalnych spotkań rady nadzorczej i dyskusji na dość ogólnym poziomie. Dla uproszczenia można powiedzieć, że podejście hands-on jest preferowane najczęściej przez fundusze venture capital (czyli inwestujące na wcześniejszych etapach rozwoju firm), a podejście hands-off przez fundusze private equity, które inwestują w dojrzałe przedsięwzięcia o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Taka klasyfikacja jest jednak sporym uproszczeniem, gdyż zarówno wśród funduszy PE są takie, które bardzo blisko współpracują ze swoimi spółkami, jak i wśród funduszy VC są takie, które ograniczają się do przekazania pieniędzy i posiedzeń rady nadzorczej raz na kwartał[10].
 
Różnica ze względu na pochodzenie zysków inwestora: fundusze VC nastawiają się głównie na zysk w momencie wyjścia z inwestycji, natomiast PE niejednokrotnie chce partycypować w zyskach bieżących spółek portfelowych (na przykład wypłacana z zysku dywidenda).
 
Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego pod kątem preferowanej branży: cecha związana z podejściem do zarządzania spółkami. Przy podejściu hands-off fundusze PE nie potrzebują znać się na branży, a tym samym mogą inwestować w projekty działające w różnych branżach i na różnych rynkach, a jednocześnie dywersyfikują pod tym kątem swój portfel. Natomiast VC ukierunkowane są na konkretne branże, te w których mają doświadczenie. Spełniają tym samym jedną ze swoich cech charakterystycznych. Chodzi o podejście hands-on do inwestycji (więcej o wartości dodanej inwestycji wspieranych przez VC w rozdziale II)  
 

4.2.3 Zalety i wady finansowania inwestycji przy udziale funduszy VC/PE

 
   Każdy rodzaj finansowania obarczony jest ryzykiem i kosztem. Związany jest także z pewnymi udogodnieniami jak i niedogodności. Poniżej kilka zalet i wad jakimi charakteryzuje się realizacja przedsięwzięć przy udziale kapitału pochodzącego od funduszy VC/PE.
 
Zalety
 
   Rozmowę o zaletach VC/PE powinno zacząć się od postawienia pytania: jakiego rodzaju inwestycje powstają dzięki tym funduszom. Są to przede wszystkim inwestycje o charakterze innowacyjnym, obarczone ryzykiem, ale, w perspektywie czasu, dające inwestorowi szanse na ponadprzeciętną stopę zwrotu. Dlatego pierwszą z zalet, wynikającą z charakteru przeprowadzanych inwestycji, jest możliwość realizacji przedsięwzięć, które nie mogłyby być zrealizowane w żaden inny sposób, gdyż są ponadprzeciętnie ryzykowne, realizowane bez stosownych zabezpieczeń. Większość z inwestycji powstałych przy udziale kapitału VC/PE nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby zabrakło finansowania kapitałem tego typ. Kolejną zaletą są wpływające do spółki kapitały, które będąc kapitałami własnymi charakteryzują się niskimi kosztami pozyskania oraz obsługi. Jednocześnie kapitał ten poprawia znacząco płynność nowego przedsiębiorstwa.
 
Jeśli fundusz podchodzi do swoich inwestycji hands-on to pomoc doświadczonych pracowników funduszu we współtworzeniu strategii rozwoju spółki, w zarządzaniu przedsiębiorstwem, dostarczania kontaktów i relacji biznesowych jest nieocenioną zaletą przy jednoczesnym zachowaniu pełnej dyskrecji wobec konkurencji. Mowa tutaj oczywiście o wartościach dodanych inwestycji przy udziale VC (szerzej o tej tematyce w rozdziale II). Spółka, która zyskała inwestora VC/PE zyskuje także na wizerunku jako spółka godna zaufania, a także pionierska i innowacyjna, kształtująca postęp technologiczny
i techniczny.
 
Wady
 
Wśród zalet wymieniony został koszt pozyskania kapitału oraz jego obsługi. Biorąc pod uwagę te czynniki, kapitał jest tanio pozyskany. Jednakże, gdy spojrzymy na niego w sposób własnościowy, okazuje się, że oddaliśmy
w zamian część udziałów lub akcji w przedsięwzięciu. To w ostatecznym rozrachunku przekłada się na oddanie znacznie więcej niż się uzyskało,
w sytuacji powodzenia przedsięwzięcia.
 
Jak wiadomo nikt nie powierza swoich pieniędzy bez zastosowania mechanizmów zapobiegających ich roztrwonieniu. Dlatego fundusze VC/PE oczekują od swoich spółek pewnych obowiązków wobec siebie. Te obowiązki to dodatkowe, oprócz tych wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych (VC/PE inwestuje tylko w spółki prawa handlowego), prawa korporacyjne jakie nakłada fundusz na spółkę. Należą do nich m.in. miejsce dla przedstawiciela VC/PE w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki, konieczność szczegółowego raportowania o fazie rozwoju przedsięwzięcia, jak i o bieżącej sytuacji finansowej. Są to tylko nieliczne z praw jakie zapewnia sobie fundusz w umowie inwestycyjnej (szerzej na ten temat w rozdziale II). Dodatkowo, każda inwestycja obwarowana jest restrykcjami wobec przedsiębiorcy. Ma to na celu jego motywowanie (tzw. motywacja negatywna) do stałej pracy na rzecz wspólnej inwestycji.
 
Kolejne wady związane są z etapem wyjścia z inwestycji (o rodzaju wyjść szerzej w rozdziale II). Po pierwsze fundusz angażuje swój kapitał na określony czas, a przy sprzyjających dla niego warunkach dokona dezinwestycji. Skutki, mogą nie sprzyjać dalszemu rozwojowi spółki. Istnieje ryzyko przejęcia przez podmiot nie zainteresowany kontynuacją dotychczasowej strategii spółki i wykorzystania jej jako jeden z elementów większej układanki. Poza tym moment wyjścia funduszu może okazać się również momentem wyjścia pozostałych właścicieli. Większość z funduszy zastrzega sobie prawo do „przymuszenia” pozostałych akcjonariuszy/udziałowców do sprzedaży swoich akcji/udziałów wraz z nim w przypadku gdy znajdzie się kupiec wyrażający wolę kupienia całości spółki.
 
 

[1] J. Ostaszewski, T. Ciciro: Finanse spółki akcyjnej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005, s. 216
[2] J. Węcławski: Venture Capital – Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 s. 16
[3] „Kim są Business Angeles” autor: Marcin Frączek w „Nasz Rynek Kapitałowy” nr 12 z 2005 r.
[4] Mikołajczyk B., Krawczyk M. “Aniołowie biznesu w sektorze MSP” Wyd. Difin Warszawa 2007 s. 26
[5] Tamże
[6]
[7]
[8] K. Sobańska ,P. Sieradzan: Inwestycje Private Equity/Venture Capital. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004, s 14
[9] Odwołanie do Sondażu, który został przeprowadzony przez J. Rogozińskiego: Private Equity – źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw. „Nasz Rynek Kapitałowy” 2004, nr 1, s. 70 – sprawdzić w bibliotece i dobrze napisać
[10]